คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

Print

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตยุคใหม่ สามารถสร้างผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเผยแพร่ในวารสารวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอความก้าวหน้าและวิพากย์วิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 18 ท่าน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการพัฒนาหัวข้อวิจัย การดำเนินการวิจัย สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะและประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถขั้นสูงในการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ประจำหลักสูตร 7 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.มยุรี ลี่ทองอิน ผศ.ดร.สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ ผศ.ดร.ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ ผศ.ดร.สมรภพ บรรหารักษ์ อ.ดร.นัดดา คำนิยม อ.ดร.สุทธินันท์ สุบินดี อ.พัชร โชติชัยสถิต เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผลการดำเนินการนักศึกษาประเมินความพึงพอใจในทุกด้านมากกว่า 4.5 คะแนน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้หัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์ครบทุกคน ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการข้อจริยธรรมและการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตามยังมีความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ตามลำดับ โดยนักศึกษา 3 คนจะสามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2564