คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่ 13 ตำบล ในโครงการ U2T

Print

คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ราย 3 เดือน โดยมีพี่เลี้ยงจาก 13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการที่ผ่านมา และสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ พร้อมรับฟังสิ่งที่ 13 พื้นที่กำลังดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย และ อ.ดร.นิศาชล บุบผา ในการนำเสนอรายละเอียด 6 โครงการย่อย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ และกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ และร่วมวางแผนการดำเนินการใน 3 เดือนถัดไป หลังจากนั้นได้รับเกียรติจากคุณณัฐิดา ประสาร นักวิชาการเงินและบัญชี และทีมงาน ในการชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายการเงิน เพื่อจัดทำกิจกรรมโครงการฯ โดยมี พี่เลี้ยงและผู้ได้รับการจ้างงานจาก 13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ในรูปแบบการประชุมออนไลน์