คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะจิตอาสาชุมชน

ในวันนี้ (29 มิถุนายน 2564) คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล ประธานกรรมการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล พร้อมด้วย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะจิตอาสาชุมชน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย นายกสมาคมมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เรื่อง “แนวคิด หลักการ การพัฒนาทักษะจิตอาสาชุมชน” และ “แนวทางการค้นหาทุนทางสังคม ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเปราะบางในชุมชน ระบบจิตอาสาชุมชนและพัฒนากลไกสนับสนุน” เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะจิตอาสาชุมชน แนวทางในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะจิตอาสาชุมชนในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาทักษะจิตอาสาชุมชน

โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง ข้อมูลระบบจิตอาสาชุมชนในพื้นที่” โดยการนำเสนองานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานจิตอาสาในพื้นที่ และแผนงานที่ต้องดำเนินการภายใต้โครงการจิตอาสาชุมชนใน 13 พื้นที่ การบรรยายให้ความรู้ “แนวทางการค้นหา สร้างและพัฒนาทักษะจิตอาสาชุมชนเพื่อการดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชน” โดย นางสาวบุญศิริ ศรียอด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การอภิปราย: รูปแบบการพัฒนาทักษะจิตอาสาชุมชน โดย นางชญาณิศา กุลอ่อน แกนนำจิตอาสาเยาวชนในชุมชน นางปทิตตา สุดด้วงแก้ว ผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) พ.อ. รนกร สุดด้วงแก้ว ประธานกองทุนพลเมืองจิตอาสา โดยมี นางสาวบุญศิริ ศรียอด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ อบต.ดอนแก้ว เป็นผู้ดำเนินรายการ ต่อจากนั้นมีการฝึกปฏิบัติการออกแบบการพัฒนาทักษะจิตอาสาชุมชน โดย นางสาวบุญศิริ ศรียอด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ อบต.ดอนแก้ว โดยจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยมีผู้ได้รับการจ้างงาน 13 ตำบล จำนวน 195 คน ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน กลุ่มทางสังคม และผู้ที่สนใจ 13 ตำบล จำนวน 100 คน และพี่เลี้ยงพื้นที่ 13 อปท. จำนวน 26 ท่าน

 
 
 
 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan ( ITS ) PKU Muhammadiyah Surakarta จัดสัมมนาออนไลน์ “Nursing Innovation in Cardiovascular Disorder”

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diabetes Patients in Thailand and Japan”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diab...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ Fujita Health University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำน...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นศ.ชั้นปีที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19”

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหล...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan ( ITS ) PKU Muhammadiyah Surakarta จัดสัมมนาออนไลน์ “Nursing Innovation in Cardiovascular Disorder”

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diabetes Patients in Thailand and Japan”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diab...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ Fujita Health University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำน...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นศ.ชั้นปีที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19”

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหล...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.