คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

ท่ามกลางสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 การเปิดภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ ชาวดอกปีบ ระหว่างวันที่ 7 -8 สิงหาคม 2564 ภายใต้โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างนักศึกษา องค์กร สถาบัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษา และกลยุทธ์นักศึกษาที่มีสมรรถนะที่จำเป็นในอนาคต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี รวมทั้งในปีนี้ท่ามกลางสถานการณ์ระบาดโควิด 19 และมาตรการควบคุมป้องกันแพร่กระจายเชื้อ โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 100% เพื่อเป็นการสืบสานเพลงของสถาบัน ส่งเสริมให้น้องใหม่เกิดความรัก ความภาคภูมิใจต่อคณะและสถาบัน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับอาจารย์ นักศึกษาใหม่กับรุ่นพี่ และนักศึกษาใหม่ และช่วยให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษา และเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษา และปลูกฝังความรักความสามัคคี ความรักและภาคภูมิใจต่อสถาบัน รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่และต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่บ้านสีฟ้า รั้วสีอิฐอันแสนอบอุ่น รวมทั้งการกล่าวเสริมพลังใจให้นักศึกษาพยาบาลทุกคนมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และให้ทุกคนร่วมดูแลรักษาสุขภาพและรักษามาตรการป้องกันแพร่อกระจายระบาดวิด 19 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมดูแลการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลาการจัดงาน โดยเฉพาะจากห้องถ่ายทอดสัญญาณสดจากห้อง 1201 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ได้มีพิธีปิดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบและมอบธงและตะเกียงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาล ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ มอบกล่าวปิดงาน และเป็นผู้แทนมอบสัญลักษณ์ฯ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 51 (NU 51 KKU 58) เพื่อเป็นการสืบสานเพลงของสถาบัน ส่งเสริมให้น้องใหม่ความภาคภูมิใจต่อคณะและสถาบัน ก่อเกิดความรัก ศรัทธาต่อวิชาชีพพยาบาล ต่อไป

 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล...

ชีวิตนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan ( ITS ) PKU Muhammadiyah Surakarta จัดสัมมนาออนไลน์ “Nursing Innovation in Cardiovascular Disorder”

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diabetes Patients in Thailand and Japan”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diab...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ Fujita Health University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำน...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นศ.ชั้นปีที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan ( ITS ) PKU Muhammadiyah Surakarta จัดสัมมนาออนไลน์ “Nursing Innovation in Cardiovascular Disorder”

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diabetes Patients in Thailand and Japan”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diab...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ Fujita Health University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำน...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นศ.ชั้นปีที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19”

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.