โครงการอบรมสัมมนา Responsible conduct of Research and Research Integrity

ด้วย ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)  ได้จัด โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒” ในวันอังคาร-พุธ ที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมการวิจัย และการพิจารณาจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยและการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีมาตรฐาน และได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมต่างสถาบัน อันจะนำไปสู่การเกิดเครือข่ายความร่วมมือการทำงานในที่สุด โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เข้าร่วมอบรมประมาณ ๓๐๐ คน รายละเอียดดัง


โครงการอบรมสัมมนา Responsible conduct of Research and Research Integrity                 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 (รับ 100 ที่นั่งไม่มีค่าลงทะเบียน)

ด้วย WHO –TDR ร่วมกับ SIDCER -FERCAP ต้องการให้นักวิจัยมีความตระหนักในเรื่อง Responsible conduct of Research and Research Integrity จึงได้ขอความร่วมมือศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดการอบรม Responsible conduct of Research and Research Integrity โดยกำหนดจัดโครงการอบรม Responsible conduct of Research and Research Integrity ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562  เวลา  8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อุทธยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้สนใจ ได้ทราบและตระหนักถึงการทำวิจัยที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล อันจะนำมาซึ่งงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือแก่สังคมต่อไป โดยมีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆ รวมทั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนประเด็นการทำวิจัยที่มีปัญหาและสร้างความสอดคล้องและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับนักวิจัย ในการทำวิจัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจะขอบันทึกวีดีทัศน์ในระหว่างการบรรยายเพื่อ WHO จะได้นำไปเผยแพร่ต่อไป

                   ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งเป้าหมายนักวิจัยเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประมาณ 100 คน

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://fon.kku.ac.th/nuresearch/monthly-programs/2019/353/

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อคิดเห็น Research Program

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อคิดเห็น Research Program

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคอง"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนานว...

โครงการอบรมสัมมนา Responsible conduct of Research and Research In...

รับสมัครเข้าอบรมการสืบค้นข้อมูล และการจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร...

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 16

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบ...

Nursing Education and Curriculum Design in Japan

Nursing Education and Curriculum Design in Japan

รับสมัครอบรม Research clinic and Publication

รับสมัครอบรม Research clinic and Publication

เชิญชวนรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5

เชิญชวนรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)...

ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 1

ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงาน...

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ  รุ่นที่ 2

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบ...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.