คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม Systematic reviews protocol development Workshop

Print

ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรม Systematic reviews protocol development Workshop เพื่อพัฒนาและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ นำไปสู่การเขียนโครงการวิจัยที่มีคุณภาพของคณาจารย์ที่เคยผ่านการอบรม เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการวิจัยเอกสาร วิจัยเชิงวิชาการ สามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับวิทยากร