ผลงานนวัตกรรมนักศึกษา

 1. นวัตกรรม ปี 2562
 2. นวัตกรรม ปี 2558
 3. นวัตกรรม ปี 2557
 4. นวัตกรรม ปี 2556
 5. นวัตกรรม ปี 2555
ชื่อผลงานนวัตกรรม รูปตัวอย่าง

ชื่อผลงาน: โปรแกรมสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง SAAP-CKD (Self assessment to Awere on Prevention CKD)

รายชื่อผู้จัดทำ:

1. นางสาวกนกพร ทองเจริญบัวงาม รหัสนักศึกษา 593060012-2

2. นางสาวชมพูนุช เหลืองรัตนวิมล รหัสนักศึกษา 593060043-1

3. นางสาวธนิดา ธนกิจศิริกุล รหัสนักศึกษา 593060062-7

4. นางสาวธิดารัตน์ ศรีโสภา รหัสนักศึกษา 593060066-9

5. นางสาวนิตยา ทองเชิด รหัสนักศึกษา 593060071-6

6. นางสาวปาริฉัตร เกียรติจรุงพันธ์ รหัสนักศึกษา 593060089-7

7. นางสาวศิริวรรณ บาลเพชร รหัสนักศึกษา 593060140-3

8. นางสาวสุนิตตา ไชยทิพย์ รหัสนักศึกษา 593060160-7

9. นางสาวสวรส ศรีชัย รหัสนักศึกษา 593060219-0

10. Mr. CHAINY MORN รหัสนักศึกษา 593060240-9 

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. กล้าเผชิญ โชคบำรุง

 

Link: https://nu.kku.ac.th/CKD

 
 

ชื่อผลงาน: แอปพลิเคชั่น SMART KIDNEY

รายละเอียด :

 • เป็นแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับการติดตามและดูแลสุขภาพตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อม
 • คัดกรองโรคไตเรื้อรัง
 • ติดตามและแปลผลค่าระดับน้ำตาลในเลือด
 • ติดตามและแปลผลค่าความดันโลหิต
 • ติดตามและแปลผลค่าครีตินิน
 • แจ้งเตือนวันนัดพบแพทย์

 

Link: https://youtu.be/DEAmw78cpjc

 
   
   
   

นวดปั่นนั่งสบาย

Masbike chair 2 in 1

ผลงาน : นางสาวปัจธร แสวงสุข และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์

The moist-cool gloves with aloe vera gel

for reduce itch and scratch

ผลงาน : นางสาวภริฎา คำสุนันท์ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.จินตนา สุวิทวัส

ชุดการพยาบาลเพื่อสื่อสารกับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ

Touch ’n Tell

ผลงาน : นางสาวสุวิมล เอกลาภ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม

All-in-one ORAL Care Box Set

ผลงาน : นายภูวดล โสสีทา และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีระนุตร

Comfort In-Bed Shower Bathtub

ผลงาน : นางสาวจริยา ลาภอุดมศักดิ์ดา และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล

วงเวียนหัดเดินมหาสนุก Circle baby walker

ผลงาน :นางสาวนภัสวรรณ์ พงศ์มานะชัย และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.นิภา อังศุภากร/span>

เบาะนั่งพลังถั่วเขียว Happy Seat

ผลงาน : นางสาวจิรการ กลางบุรัมย์ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

VCD สร้างเสริมแรงบันดาลใจให้หยุดบุหรีเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน

Inspiration VCD to Stop Smoking for Diabetes Mellitus Patients

ผลงาน : นางสาวรัตนา วรรณพฤกษ์ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา :รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว

Makha : Electronic Foot Massager

เครื่องนวดเท้าไฟฟ้าเม็ดมะค่า 

 ผลงาน :นายพัฒธนพงศ์ พิมพา และคณะ

 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์

 

Magic Belt

ผลงาน : นางสาววันรินทร์ ตันศรีชน และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง

รอกกระชับ ขยับแขนขา Hip & Leg Pulley Exercise

ผลงาน : นางสาวภัทราภรณ์ เหลืองวิโรจน์ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ปัทมา สุริต

Wisdom ball-Self Directed Learning machine

ผลงาน : นางสาวศิรินิรันดร์ รวมธรรม และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.อิงคฏา โคตนารา

รังนกรุ่นใหม่อุ่นใจลูกน้อย New gen Nesting

ผลงาน :  นางสาวบุญธิดา ศิริทักษพงษ์ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์

KKU Roller Walker

ผลงาน : นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐโส และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์

หมอนกระชับรัก

Morn Kra Chab Rak

ผลงาน :นายศุภชัย บุศยวงษ์ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม

ผ้าปิดแผลกันน้ำ

Magic cloth protect wound

 ผลงาน : นางสาวธิดารัตน์ พวงพิลา และคณะ

 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ขนิษฐา วรธงชัย

 

รู้ทันโรค ก้าวทันงาน

Know disease, Catch up on work

ผลงาน :  นายวาทมอน แก้วสมสอน และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร

Pill Bag Alarm Organizer

กระเป๋าใส่ยา นาฬิกาเตือนใจ

 ผลงาน : นางสาวศศิวิมล ธินวล และคณะ

 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์

 

Special CPM Chair

ผลงาน : นางสาวจุฑารัตน์ อ๋องสุวรรณ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ปัทมา สุริต

Wonder ladder, Winner license Game

ผลงาน : นางสาวกิ่งเฟิร์น คุณสมบัติ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.อิงคฏา โคตนารา

Hidden wound set

ผลงาน : นางสาวอุภรณ์รัตน์ คำแดงใสและคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.บุษบา สมใจวงษ์

Out-In Breathing For a Better Life

เครื่องเป่า ดูด บริหาร ปอด

ผลงาน :นางสาวจารุวรรณ ทองมี และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร

Box to block dementia for older people

ผลงาน : นายนฤเบศฐ์ ใสทอง  และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์

Folding In-Bed Shower Bathtub

ที่รองอาบน้ำบนเตียงนอน

ผลงาน : นางสาวพงษ์ลัดดา ปาระลี และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล

Mue keag jung rung tao mai hai tok

มือเก่งจังรั้งเท้าไม่ให้ตก

ผลงาน : นางสาวฤดีมาศ ธิวะโต และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร

Safety baby bath

ผลงาน : นายทศพร ทองย้อย และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.สมจิตร เมืองพิล

Miracle Waist belt relieve low back pain

สายคาดเอวมหัศจรรย์ ลดปวดด้วยเจล

ผลงาน : นางสาววาชินี แสนวิเศษ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม

Touch Family Not Touchscreen

ครอบครัวผูกพัน มองหน้ากัน ไม่ใช่มองหน้าจอ

ผลงาน :  นางสาวศิลป์ศุภา ภูมิเรศสุนทร และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์

KKU’s nest of Love

รังนกปกป้องลูกน้อย

ผลงาน : นางสาวนางสาวสุพัตรา พันธุรัตน์ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.สุพัฒนา ศักดิฐานนท์

Early ambulation 3 in 1

ผลงาน :นางสาวจริยา คุณแก้ว และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร

Kids protect toothbrush’s box

ผลงาน :  นางสาวกัญญาภัทร พลโกษฐ์ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.นิภา อังศุภากร

แผ่นรองอาบน้ำผู้ป่วยบนเตียง

Clean & Comfort in-bed shower pad

Fabric stap Reduce Pain

ผลงาน :  นางสาวจุฑารัตน์ จุลทอง และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล

นวัตกรรมชุดความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน

Box of Change

ผลงาน : นางสาววิรุณยุภา  วังคฮาต และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร

โครงการนวัตกรรมมือจ๋าช่วยขาหน่อย

Meu Ja Cheow Kha Noi

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงาน Oral presentation ในการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สาขานวัตกรรมออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ในโครงการนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (2556) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริสุขภาพ

ผลงาน : นางสาวรุ่งอรุณ ทามาดาน และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ปัทมา สุริต

กางเกงตรวจมะเร็งปากมดลูก

Reducing exposure during cervical cancer screening

ผลงาน : นางสาวมาลัยรัตน์     เข็มทองไทย และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร

The Happy Ladder

ผลงาน : นางสาวชนิตา ศรีสิ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.มยุรี ลี่ทองอิน

กล่องทิ้งเข็มมหัศจรรย์

Safe needle disposal kit

ผลงาน : นางสาวสุลาวัลย์ สิงห์นุโคตร และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร

พูดได้ ...พูดเป็น

Child speech and language development : A practical approach

ผลงาน : นางสาวอรินา พาสาว และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุพรรณี สุ่มเล็ก ผศ.แก้วกาญจน์ เสือรัมย์

สื่อเสียงเพลงส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Media sounds to promote breastfeeding

ผลงาน : นายศุภชัย บุญชโด และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ชลรดา พันธุชิน

การประดิษฐกางเกงผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุ

Melody diapers

ผลงาน :นางสาวตติยา คำคูรู  และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์

ครอบครัวเข้าใจวัยใสเรื่องเพศ

Sex Education media for Adolescent family

ผลงาน : นางสาวขนิษฐา แดนศิริมา และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อธิษฐาน ชินสุวรรณ

เกมหมุนเปลี่ยนรูปและติดบล็อคแม่เหล็ก สำหรับเด็กออทิสติก

Sa-Ma-Tis-Tic Box

ผลงาน : นางสาววริศรา  กองนาคู  และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.นิภา อังศุภากร อ.ดร.สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์

Injection Web App

โปรแกรมแจ่มเรื่องฉีดยา

ผลงาน : นายกิตติภัทร หอมหวล และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย

เลิกเหล้า เลิกหลอน

Stop drinking, stop hallucination

ผลงาน :นางสาวชลธิชา พินวิเศษ  และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ศรินรัตน์ จันทพิมพ์

Easy set

ปรับเสร็จลดงาน

ผลงาน : นางสาวจารุวรรณ โคตรชาญ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม

ชุดคลายปวดข้อเข่า

Herbal therapy & knee exercise

ผลงาน :นางสาวพรทิพย์ คณะหาญ  และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พนิษฐา พานิชาชีวะกุล

นวด กลิ้ง ผ่อนคลาย สบายหลัง

The Rolling massage

ผลงาน : นางสาวบุษรา อุมา  และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.อุสาห์ ศุภรพันธ์

นวัตกรรมป้องกันแผลเปียกน้ำและความสกปรก

Happy bag-Happy bath 

ชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอโปสเตอร์ ประจำปี 2554 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลงาน : นางสาวพัชรภรณ์ ฮามสุโพธิ์ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร

นวัตกรรมผ้ารัด ขจัดปวด

Fabric stap Reduce Pain

ผลงาน : นางสาวขวัญตา งามเลิศ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ชลรดา พันธุชิน

นวัตกรรมถุงหอมร้อน ผ่อนคลายปวด

Aromatic and Pain-relieved Bag

ผลงาน : นางสาวกรรณิการ์ จันทร์อ่อน และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ณิชาภัตร พุฒิคามิน

นวัตกรรมขาพัก รักษาแผล

Adjustable Leg Rest Support for Wound Care

ผลงาน : นายอภิสิทธิ์ สุขแจ่ม และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล

นวัตกรรมชักรอก ออกกำลัง

The Mobiliser

ผลงาน : นางสาวจีระนันท์ คูณผักแว่น และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม

นวัตกรรมบริหารสมอง ชะลอความเสื่อม

The Brainercise Pocket

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขานวัตกรรมออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ จากโครงการนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (2555) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงาน : นางสาวจตุพร พันธุ์พรหม และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์

นวัตกรรมหมอนนี้มีรัก

Morn Nee Me Rak

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2553 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลงาน : นายโสฬัส ประชารุง และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.จินตนา ตังวรพงศ์ชัย ผศ.แก้วกาญจน์ เสือรัมย์

นวัตกรรมรถสระผม 3 ส (สะดวก สบาย สะอาด)

Hair salon on wheel

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานนวัตกรรมในการประชุมวิชาการและประชุมสามัญ ประจำปี 2553 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลงาน : นายธีรวัฒน์ สุโพธิ์เมือง และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.มยุรี ลี่ทองอิน

นวัตกรรมหมอนคุณแม่นอนสบายคลายปวดหลัง

The Support belly Mummy Smile

ผลงาน : นางสาวประภาวดี พิณทอง และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.สมจิตร เมืองพิล

นวัตกรรมโต๊ะพักหลับสบาย คลายทุกข์

Better breath,good rest and sleep well

ผลงาน : นางสาวจุฑารัตน์ ตั้งศิริวัฒนวงศ์ และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ชวนพิศ ทำนอง

นวัตกรรมกระเป๋าผู้เฒ่า เซาลืม

Memorial Pouch

ผลงาน :  นางสาวเกศรินทร์ วรนาม และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์

นวัตกรรมห่อให้มั่น ดันให้อยู่

Wrapped sandwich

ผลงาน : นางสาวสุภา ศิริเรือง และคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.