คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานม.ราชภัฎนครปฐม

 

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานม.ราชภัฎนครปฐม


          เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารระบบประเมินคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนดในการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสายหยุด นิยมวิภาต ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จำนวน 40 ท่าน นำโดย ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวทางในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานรับรองสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์” 
          นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ปุญทรี พ่วงสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพ คณะผู้บริหาร รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และนางสาวอันฌิชา เปรมเกิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการวางแผนการรับรองสถาบันตามแนวทางสภาการพยาบาลกำหนด การวางแผนการจัดการระบบสารสนเทศตามแนวทางสภาการพยาบาลกำหนด และการพัฒนางานวิจัยในชุมชน และการสร้างความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจกระบวนการและวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป

 
 
 

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.