สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สมใจวงษ์

การศึกษา : ปริญญาเอก : พย.ด.(พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ))

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา รวยสูงเนิน

การศึกษา : ปริญญาเอก : Ph.D. (Nursing)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ 

การศึกษา : ปริญญาเอก : Ph.D. (Nursing)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์  แพรขาว

การศึกษา : ปริญญาเอก : ปร.ด. (การพยาบาล)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม

การศึกษา : ปริญญาเอก : ปร.ด(สาธารณสุขศาสตร์)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ เรืองสุขสุด   

การศึกษา : ปริญญาเอก : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กล้าเผชิญ โชคบำรุง 

การศึกษา : ปริญญาเอก : ปร.ด. (การพยาบาล)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาภัตร พุฒิคามิน

การศึกษา : ปริญญาเอก : Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวรรณ ศิลารัตน์

การศึกษา : ปริญญาเอก : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์  ดร. วิภาวดี โพธิโสภา

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่             

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ดร. ปาริชาติ วงศ์ก้อม

การศึกษา : ปริญญาเอก : Ph.D (Nursing and Health Sciences)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ สุพันธ์ อุ่นใจ

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์สุขุมาล หอมวิเศษวงศา

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์จีรวรรณ เอกอุ 

การศึกษา : ปริญญาโท : วท.ม. (บริหารสาธารณสุข)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์อรทัย สืบกินร

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ บุญพวง

การศึกษา : ปริญญาโท : วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ดร. มนธิดา แสงเรืองเอก

การศึกษา : ปริญญาเอก ส.ด.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.