งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

งานบริการการศึกษา

 1. เกี่ยวกับ
 2. ภารกิจ
 3. ภาระงาน
 4. บุคลากร

ปรัชญา

นักศึกษาทุกคนจะต้องได้รับทั้งความรู้ วิชาการและการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน ( Academic with life skills) ให้บริการที่ครอบคลุมทั้งวิชาการและกิจการนักศึกษา ( Service to help the targets ) ปรับปรุง พัฒนางานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ( Lifely service provide )

วิสัยทัศน์

กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ เป็นหน่วยงานหลัก ที่รองรับการบริหารวิชาการและการบริหารกิจการนักศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พยาบาล

พันธกิจ

สนับสนุนวิชาการ สานกิจกรรม มุ่งนำคุณภาพ

เป้าหมาย

กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ มีคุณภาพและมาตรฐานกิจกรรมการบริการได้รับการยอมรับและพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ

งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นส่วนงานหนึ่งภายใต้กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดระบบการบริการ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้ การเรียนการสอน การประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับเข้าศึกษา งานด้านทะเบียนประวัติ งานด้านการลงทะเบียนเรียน งานจัดทำ มข 30 การจัดตารางสอน สอบ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน การให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษา การประชุม การสำเร็จการศึกษา การประกอบวิชาชีพ การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเผยแพร่ผลิตทางวิชาการ นักศึกษานานาชาติ สถาบันแหล่งฝึกงานนักศึกษา และสถาบันสมทบ

• งานรับเข้าศึกษา

• งานด้านทะเบียนประวัติ

• งานด้านการลงทะเบียนวิชาเรียน

• งานจัดทำ มข.30

• งานด้านการจัดตารางเรียน

• งานด้านการจัดสอบ

• งานด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษา

• งานด้านการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

• งานด้านการสำเร็จการศึกษา

• งานด้านการให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษา

• งานด้านการประชุม

• งานตลาดหลักสูตร

• งานด้านการจัดทำหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร

รอข้อมูลอัพเดทครับ

 

งานทรัพยากรการเรียนรู้(ห้องสมุด)

 1. ภารกิจ
 2. บุคลากร

https://lib248.kku.ac.th/libnu/

รอข้อมูลอัพเดท

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 1. ภารกิจ
 2. ความรับผิดชอบ
 3. บุคลากร

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดระบบการบริการด้านการจัดทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน สื่อ การนำเสนอ การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 121

โทรศัพท์ติดต่อภายใน : 121

ให้บริการซ่อมดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับบุคลากร

 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านคอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษาและแนะนำแอฟพลิเคชั่นสำหรับ Smartphone และ Tablet 

ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและบุคลากร

ให้บริการโปรแกรมพื้นฐาน

ให้บริการด้านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตภายในคณะพยาบาลศาสตร์และหอพักคณะพยาบาลศาสตร์

พัฒนาระบบสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์

พัฒนาและดูแลเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์

ดูแลเฟสบุ๊คคณะพยาบาลศาสตร์

     นายอนุชิต อาจหาญ        นักสารสนเทศ

     นางสาวอันธิฌา เปรมเกิด  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     นายเพชรไพศาล  มหาหงษ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     นางสาวจิราธร ละครชัย    นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 1. ภารกิจ
 2. เกี่ยวกับ
 3. บุคลากร

งานพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงาน การจัดทำโครงการพัฒนานักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะพิเศษและเฉพาะทางให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่นักศึกษาจัดทำ เพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะเชิงวิชาชีพ วิชาการ และเชิงสังคมของนักศึกษา

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 155

โทรศัพท์ภายใน: 155

ปรัชญา

นักศึกษาทุกคนจะต้องได้รับทั้งความรู้ วิชาการและการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน ( Academic with life skills) ให้บริการที่ครอบคลุมทั้งวิชาการและกิจการนักศึกษา ( Service to help the targets ) ปรับปรุง พัฒนางานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ( Lifely service provide )

วิสัยทัศน์

กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ เป็นหน่วยงานหลัก ที่รองรับการบริหารวิชาการและการบริหารกิจการนักศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พยาบาล

พันธกิจ

สนับสนุนวิชาการ สานกิจกรรม มุ่งนำคุณภาพ

เป้าหมาย

กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ มีคุณภาพและมาตรฐานกิจกรรมการบริการได้รับการยอมรับและพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ

นางรัชนี ชาสิงห์แก้ว           นักวิชาการศึกษา

นางสาวศรัญยา พิชิตวงศ์ชัย  นักวิชาการศึกษา

งานวิเทศสัมพันธ์และบริการนักศึกษานานาชาติ

 1. ภารกิจ
 2. บุคลากร

งานวิเทศสัมพันธ์และบริการนักศึกษานานาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การให้ความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติในรูปแบบ โครงการต่างๆ การติดต่อประสานงานกับนักศึกษานานาชาติทุกระดับ การทำความตกลงร่วมมือ การให้บริการแก่นักศึกษานานาชาติ ตลอดจนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะฯในระดับนานาชาติ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบประสานงานสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาร่วมกันในต่างประเทศ มีภารกิจย่อย คือ

(1) งานวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบสร้างเครือข่ายประสานงานหน่วยงาน หรือสถาบันต่างประเทศ ตกลงความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ

(2) งานบริการนักศึกษานานาชาติ ติดต่อประสานงานกับนักศึกษานานาชาติทุกระดับให้บริการข้อมูลการรับเข้าและจบการศึกษา ดูแลความเป็นอยู่ ประสานงานด้านสวัสดิการร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 107

โทรศัพท์ภายใน : 107นางสาวหทัยชนก ลี้วิชัย  นักวิเทศสัมพันธ์

งานนวัตกรรมการเรียนรู้

 1. ภารกิจ
 2. การให้บริการ
 3. บุคลากร

หน้าที่และความรับผิดชอบงานนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการต่างๆ ได้เปิดให้บริการแก่คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนิสิตภายในคณะฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การเรียนการสอน บริการวิชาการ การบรรยาย การสัมมนา การประชุมวิชาการ กิจการนิสิต กิจกรรมสำคัญต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ เผยแพรข่าวสาร ฯลฯ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยงานหลัก ๆ ดังนี้ ฝ่ายบริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการ โสตทัศนูปกรณ์ เช่น บริการให้ยืม ติดตั้ง ควบคุม เครื่องฉายแผ่นใส วิดีโอ ทีวี เครื่องฉาย LCD Projector คอมพิวเตอร์ เครื่องวิชวลไรเซอร์ ฯลฯ บริการให้ยืมโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อโสตทัศนวัสดุต่างๆ บริการให้ยืมโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ จอภาพ เครื่องเล่นเทปวิดีโอ เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ รวมทั้งสื่อโสตทัศนวัสดุต่างๆ เช่น ม้วนวิดีโอ ซีดี วีซีดี ดีวีดีต่างๆ ให้บริการแก่คณาจารย์ นิสิตปริญญาตรี นิสิตปริญญาโท นิสิตปริญญาเอก และบุคลากรในคณะฯ เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และให้การบริการแก่หน่วยงานภายนอกคณะฯ เช่น คณะฯและหน่วยงานในมหาลัยขอนแก่น รวมถึงหน่วยงานเอกชนด้วยในบางโอกาส โดยปฏิบัติตามระเบียบของงานนวัตกรรมการเรียนรู้ บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีอยู่ตามห้องบรรยาย หรือห้องประชุมต่าง ผู้ขอใช้บริการ สามารถติดต่อขอใช้บริการให้เจ้าหน้าที่งานนวัตกรรมการเรียนรู้ ช่วยดำเนินการติดตั้งให้ได้ โดยติดต่อมาล่วงหน้า บริการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ในการเรียนการสอน การบรรยาย การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือกิจกรรมสำคัญต่างๆ ที่ต้องใช้โสตทัศนูปกรณ์ และจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ทักษะความชำนาญคอยควบคุมโสตทัศนูปกรณ์นั้นโดยเฉพาะ ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อให้เจ้าหน้าที่ทำการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ได้ตลอดงาน โดยติดต่อมาล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน เบอร์ 118

งานกราฟิก เช่น การออกแบบ จัดทำ ติดตั้ง ประเภทโปสเตอร์ ป้ายประกาศ ป้ายโฟม ติดฉากเวที ออกแบบ ตราเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ออกแบบต้นฉบับเพื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ งานถ่ายภาพ เช่น ภาพถ่าย เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน การบรรยาย การสัมมนา การประชุมวิชาการ การค้นคว้าวิจัย งานกิจการนิสิต ตลอดจนกิจกรรมสำคัญต่างๆ ภายในและภายนอกคณะ ฯ งานวิดีทัศน์ เช่น ออกแบบสื่อ ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อประเภท Multimedia สำหรับการเรียนการสอนออกแบบสื่อ ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อประเภท Video CD(VCD) Digital Video CD(DVD) ถ่ายวิดีโอ บันทึกเทปวิดีโอ ทีวีวงจรปิด ติดตั้งทีวี-วิดีโอ ตัดต่อเทปวิดีโอ ก็อปปี้เทปวิดีโอ บันทึกเทปเสียง บันทึก-ทำสำเนาซีดีฯลฯ

นายชยพล พุ่มทองดี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
นายพิเชษฐ์ อินทโชติ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายสุเทพ ชาสิงห์แก้ว  ช่างไฟฟ้า
นายโกเมศ ดวงอัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

ห้องปฏิบัติการพยาบาล

 1. ภารกิจ
 2. บุคลากร
 3. ประเภทหุ่นฝึกปฏิบัติการ
 4. หุ่นฝึกปฏิบัติการสายการพยาบาลสูติศาสตร์
 5. หุ่นฝึกปฏิบัติการสายการพยาบาลเด็ก
 6. ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์

รอการอัพเดท

รอการอัพเดท

ประเภทหุ่นฝึกปฏิบัติการ

หุ่นฝึกปฏิบัติการสายการพยาบาลสูติศาสตร์

หุ่นฝึกปฏิบัติการสายการพยาบาลเด็ก

ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.