สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

Print

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ลี่ทองอิน

การศึกษา : ปริญญาเอก : พย.ด. นานาชาติ   

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์  

การศึกษา: ปริญญาเอก : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก] 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ 

การศึกษา : ปริญญาเอก : Ph.D. (Nursing)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ ดร.สุทธินันท์ สุบินดี

การศึกษา: ปริญญาเอก : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ ดร.นัดดา คำนิยม

การศึกษา: ปริญญาเอก : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรภพ บรรหารักษ์

การศึกษา : ปริญญาเอก : Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก] 

 

อาจารย์ สุภาวดี เที่ยงธรรม

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)     

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก] 

 

อาจารย์ สาวิตรี สมมงคล

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)  

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]


อาจารย์ผู้ช่วยสอน

 

   

อาจารย์ พัชร โชติชัยสถิตย์

การศึกษา : ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.