งานบริการทั่วไป

งานบริหารธุรการ

 1. ภารกิจ
 2. บุคลากร

งานบริหารธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานด้านสารบรรณ และธุรการคณะฯ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการติดต่อราชการทั้งภายใน / ภายนอก ตลอดจนเป็นแหล่งเก็บข้อมูล และเอกสารต่างๆ ของทางราชการของคณะฯ ซึ่งมีภารกิจย่อยดังนี้

(1) การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และธุรการของสำนักงานคณบดี และสายวิชาพยาบาลศาสตร์

(2) การจัดระบบงาน มอบหมายงาน ควบคุมและตรวจสอบปริมาณงานด้าน สารบรรณและธุรการ

(3) การวิเคราะห์งาน ให้คำแนะนำ ติดตาม ประเมินผล คุณภาพงานด้าน สารบรรณและธุรการ

(4) รับผิดชอบงานและปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการทั้งหมดของคณะฯ

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 110

โทรศัพท์ภายใน : 110

นางนันทิยา บุญเปียง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
นางสุพัตรา สุวรรณประเทศ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจีรภา มหาไชย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายทินกร พรหมสุคนธ์  พนักงานธุรการ 
นางยุพา ประทุมมา  พนักงานธุรการ 
นางรัศมี ประสงค์แสงทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวศรินญา พลทองสถิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวฐวิกาญจน์ อินคะมนต์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวศิรินันท์ ใสรังกา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางวิมล บุญเขื่อง  พนักงานธุรการ 
นางสาวนรัถภร เล่งพานิชย์  พนักงานธุรการ 
นางสาววราภรณ์ เมฆินทรสมบัติ  พนักงานธุรการ 
นางสาวฑิตยา ทองบ้านทุ่ม  พนักงานธุรการ 
นางขวัญจิรา ศรีจารย์ พนักงานธุรการ 
นายปิยะณัฐ สมแวง  พนักงานธุรการงานบริหารบุคคล

 1. ภารกิจ
 2. บุคลากร

งานบริหารบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคล การลาศึกษาต่อ ศึกษาดูงานและการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และสวัสดิการของบุคลากรทุกระดับภายในคณะฯ ประกอบด้วย ภารกิจย่อยดังนี้

(1) การบริหารบุคคล

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

(3) งานสวัสดิการตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามระเบียบราชการ

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 111

โทรศัพท์ภายใน : 111

นางสาวปราณี เหมือนสิงห์  บุคลากรชำนาญการ 
นางสาวรุ้งอรุณ น้อยเมืองคุณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวศิริรัตน์ หันตุลา  เจ้าหน้าที่บุคคล 
นางสาวพัชราภรณ์ นามสุดตา  พนักงานธุรการ 

งานบริหารกายภาพ

 1. ภารกิจ
 2. การให้บริการ
 3. บุคลากร

งานบริหารกายภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ และยานพาหนะ รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม สำรวจและประเมินผลด้านความสะอาด สวยงาม และดำเนินการซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาอาคาร ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า สุขภัณฑ์ และน้ำประปา ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของคณะฯ โดยมีภารกิจย่อยดังนี้

(1) การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่

(2) การบริหารจัดการด้านยานพาหนะ

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 112

โทรศัพท์ภายใน : 112

จองห้องเรียนออนไลน์ [คลิก]

 บริการยานพาหนะ (กรุณาติดต่อที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)

นายมานะ คำมูล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
นายวีระ เศรษฐวัชระ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
นางยุพร แก้วไวยุทธ  แม่บ้าน 
นางอำพัน แวะสอน  แม่บ้าน 
นางบรรเทา ไพรเขต  แม่บ้าน 
นายอดุลย์ ปลัดขวา  แม่บ้าน 
นายประสงค์ ศรศักดา  ช่างฝีมือทั่วไป 
นายบุญบาล คำกุ้ม  ช่างฝีมือทั่วไป 
นายวสันต์ สาสีทา  ช่างฝีมือทั่วไป 
นายสมชาย สาผิว  พนักงานขับรถยนต์ 
นายสำรอง โพธิราช  พนักงานขับรถยนต์ 
นายปัญญา สวัสดิ์  พนักงานขับรถยนต์ 
นายพงษ์พจน์ บุญมีวิเศษ  ช่างฝีมือทั่วไป 
นายวีรพล แจ้งพรมมา  ลูกมือช่าง 
นายอภิรักษ์ โคตรศรี  นักการภารโรง  
นางสมอ่อน เพียธงษา  นักการภารโรง  
นางสาวเนาวรัตน์ ปุ๊กกระโทก  นักการภารโรง  
นายวีระยุทธ คำเพาะ  คนสวน 
นายอร่าม พิมพา  คนสวน 
นายวิทยา ละเหลา  พนักงานขับรถยนต์  
นายสมพงษ์ จำปาหอม  พนักงานขับรถยนต์  
นายพงศ์ศิริ ถาพรมเทศ  พนักงานขับรถยนต์  
นายสุรศักดิ์ สีหาวัตร  พนักงานขับรถยนต์  
นายกิตติศักดิ์ เอติรัตน์  พนักงานขับรถยนต์  
นายอนุชา แสนสูง  พนักงานขับรถยนต์ 

งานประชาสัมพันธ์

 1. ภารกิจ
 2. บุคลากร

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อสื่อสารให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ และหน่วยงานอื่น ๆ รับทราบถึงแนวความคิด นโยบาย แผนการดำเนินงาน และการประเมินผลงาน หรือคณะทำงานต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการทำงาน และแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารที่อาจเป็นอุปสรรคในการทำงานในองค์กร ตลอดจนการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์คณะฯ ต้อนรับผู้มาเยือน และกิจกรรมที่ดำเนินการโดยคณะฯ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือหน่วยงานทั่วไปเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดแก่คณะฯ มีภารกิจย่อยดังนี้ (1) จัดทำสื่อข่าวสารภายในและภายนอกคณะฯ (Web / Bulletin/สารสีฟ้า) (2) ติดต่อประชาสัมพันธ์ (เสียงตามสาย / พิธีกร / การต้อนรับ /ฐานข้อมูลบันทึกกิจกรรมคณะฯ / ตอบรับโทรศัพท์)

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 0

โทรศัพท์ภายใน : 0นางสาวเบญจวรรณ ชุมชาตรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานการคลังและพัสดุ

 1. ภารกิจ
 2. บุคลากรหน่วยพัสดุ
 3. บุคลากรหน่วยการเงิน

งานการคลังและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนการใช้งบประมาณของคณะฯ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ การบริหารจัดการพัสดุ การบริหารจัดการการเงิน มีภารกิจย่อยดังนี้

(1) การบริหารจัดการการพัสดุ

     - การจัดหาพัสดุ

     - การบัญชีพัสดุ

     - การคลังพัสดุ

     - การตรวจสอบจัดทำทะเบียนและจำหน่ายครุภัณฑ์

(2) การบริหารจัดการการเงิน

     - เงินงบประมาณแผ่นดิน

     - เงินงบประมาณเงินรายได้

 

ติดต่อเรา :  งานคลังและพัสดุ โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 150

                หน่วยการเงิน โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 114

โทรศัพท์ภายใน : งานคลังและพัสดุ 150

                        หน่วยการเงิน  114

นางตวงรัตน์ พูนปริญญา  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
นายอำนวย เพียธงษา  นักวิชาการพัสดุ 
นางสาวศุลีพร คามนา  นักวิชาการพัสดุ 
นางสาวปิยะธิดา ถิ่นโพนวัว  นักวิชาการพัสดุ 
นางสาวพรทิพย์ แก้วไวยุทธ  พนักงานพัสดุ 

นางสาวสมจิตร ประสาร  นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางเสาวณี ทองจันทร์  นักบัญชี 
นายปราการ ยาพรม  นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาววาสนา ชาวดง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาวลดาวัลย์ พุ่มไทร  พนักงานการเงินและบัญชี 

 

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.