สาขาวิชาการผดุงครรภ์

 

    

รองศาสตราจารย์ สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ

การศึกษา : ปริญญาโท วท.ม. การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุสาห์ ศุภรพันธ์    

การศึกษา :ปริญญาโท วท.ม. การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง  

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล รุจิรประเสริฐ 

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ดร. ฐิฏิ สังวรวงษ์พนา   

การศึกษา :ปริญญาเอก ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ชลรดาก์ พันธุชิน  

การศึกษา :ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลครอบครัว

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผศ.ดร.สมจิตร เมืองพิล  

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ ทิวาวรรณ เทพา  

การศึกษา :ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ สมสกูล   นีละสมิต

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การผดุงครรภ์ขั้นสูง

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ รัตนา แทนไธสง

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. (การผดุงครรภ์)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ ปัฐมาพร พะไกยะ

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. (การผดุงครรภ์)

Email : 

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์นิตยา พันธ์งาม    

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การผดุงครรภ์ขั้นสูง    

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อาจารย์ จตุพร กั้วศรี

การศึกษา : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ กนกวรรณ กุลชาติ

การศึกษา : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อาจารย์ผู้ช่วยสอน

 

 

อาจารย์ มนฤดี มโนรัตน์

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.