สาขาวิชาการผดุงครรภ์

 

    

รองศาสตราจารย์ สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ

การศึกษา : ปริญญาโท : วท.ม. (การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง  

การศึกษา : ปริญญาเอก : Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล รุจิรประเสริฐ 

การศึกษา : ปริญญาเอก : Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ดร. ฐิฏิ สังวรวงษ์พนา   

การศึกษา :ปริญญาเอก : ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลรดาก์ พันธุชิน  

การศึกษา :ปริญญาโท : พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร เมืองพิล  

การศึกษา : ปริญญาเอก : Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ ดร. ทิวาวรรณ เทพา  

การศึกษา : ปริญญาเอก : Ph.D(Nursing )

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ ดร. สมสกูล   นีละสมิต

การศึกษา : ปริญญาเอก : ปร.ด. (นานาชาติ)(การพยาบาล (นานาชาติ))

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ รัตนา แทนไธสง

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม. (การผดุงครรภ์)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ ปัฐมาพร พะไกยะ

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม. (การผดุงครรภ์)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ ดร. นิตยา พันธ์งาม    

การศึกษา : ปริญญาเอก : ปรด. (การพยาบาล)(นานาชาติ)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ จตุพร กั้วศรี

การศึกษา : ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ กนกวรรณ กุลชาติ

การศึกษา : ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ผู้ช่วยสอน

 

 

อาจารย์ มนฤดี มโนรัตน์

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.