งานวิจัยและบริการวิชาการ

งานพัฒนาความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการพยาบาล

  1. ภารกิจ
  2. โครงสร้าง
  3. บุคลากร

งานพัฒนาความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลคลินิกการพยาบาล ให้บริการด้านสุขภาพองค์รวม เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และอาจารย์ สนับสนุนวิชาการ และวิจัยเผยแพร่ข้อมูลทางสุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัยทางการพยาบาล กิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย กิจกรรมบริการคลินิกเฉพาะทาง กิจกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ ของชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชนต้นแบบทางสุขภาพอนามัย พัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเน้นปฏิบัติการ (Faculty practice) เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลเฉพาะทางระดับสูงในภูมิภาค ประสานงานกับองค์กรระดับชาติ

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 107

โทรศัพท์ภายใน : 107

งานวิจัยและบริการวิชาการ

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.