กลุ่มภารกิจบริหารวิจัยและบริการวิชาการ

งานพัฒนาความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการพยาบาล

  1. ภารกิจ
  2. โครงสร้าง
  3. บุคลากร

งานพัฒนาความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลคลินิกการพยาบาล ให้บริการด้านสุขภาพองค์รวม เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และอาจารย์ สนับสนุนวิชาการ และวิจัยเผยแพร่ข้อมูลทางสุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัยทางการพยาบาล กิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย กิจกรรมบริการคลินิกเฉพาะทาง กิจกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ ของชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชนต้นแบบทางสุขภาพอนามัย พัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเน้นปฏิบัติการ (Faculty practice) เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลเฉพาะทางระดับสูงในภูมิภาค ประสานงานกับองค์กรระดับชาติ

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 107

โทรศัพท์ภายใน : 107

งานวิจัยและบริการวิชาการ

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copy Right © 2017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.โทร. 043-348301 ต่อ 121 แนะนำติชม : Contact Webmaster: e-mail : petpma@kku.ac.th